Nejširší nabídka domén na trhu 700+

Jsme spolehlivý partner pro správu vašich domén s více jak 30 letou zkušeností

Nejširší nabídka domén na trhu

Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky upravují práva a ovinnosti smluvních stran při poskytování služeb společnosti ZONER a.s. Zaškrtnutím příslušného políčka v procesu objednání služby či zřízení zákaznického účtu vyslovuje a potvrzuje Objednatel svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami.

  1. Úvodní ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Práva a povinnosti smluvních stran
  4. Poplatky za služby a platební podmínky
  5. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody
  6. Reklamace a odstraňování poruch a závad
  7. Trvání, změny a zánik smlouvy
  8. Závěrečná ujednání

1. Úvodní ustanovení

1.1    Společnost ZONER a.s. vydává tyto Smluvní podmínky, dle kterých poskytuje uvedené služby, jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi:

ZONER a.s., se sídlem Nové sady 18, Brno, 602 00, IČ: 49437381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5824, (dále jen ”Poskytovatel”) na straně jedné

a

Zákazníkem (dále jen ”Zákazník”) na straně druhé.

1.2    Zákazníkem je fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba, která má u společnosti ZONER a.s. registrovaný zákaznický účet a které tak společnost ZONER a.s. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.
1.2.1    Služby Poskytovatele jsou určené pouze osobám, které dosáhly věku alespoň 16 let, neboť Poskytovatel není schopen při uzavírání smlouvy prostřednictvím sítě Internet ověřit, zda je osoba mladší 16 let s ohledem na svůj rozumový vývoj schopna posoudit následky uzavření smlouvy.
1.3    Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje Zákazník svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami. Tyto smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách:

1.4    Pokud osoba, která fakticky uzavírá se společností ZONER a.s. smlouvu, není zákazníkem, projevením souhlasu s těmito podmínkami prohlašuje, že je oprávněna jednat jako zástupce zákazníka, a bere na vědomí, že z uzavřené smlouvy vznikají práva a povinnosti přímo zákazníkovi. V takovém případě je povinností této osoby uvést všechny identifikační údaje zákazníka s tím, že za něj jedná zástupce.

2. Předmět smlouvy

2.1    Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit provoz nabízených hostingových služeb a služeb registrace domén Zákazníkovi a s tím související služby na síti internet a závazek Zákazníka za tyto služby platit poplatky podle platného ceníku služeb Poskytovatele na adrese www.czechia.com.

2.2    Provozem hostingových služeb se rozumí zejména poskytování služby virtuálního serveru, datového úložiště, e-mailu poskytovaných jako Webhostingová služba v programech Webhostingu uvedených na adrese www.czechia.com/webhosting, dále produktů pro správu webového obsahu Inpage uvedených na www.inpage.cz nebo programu pro správu a tvorbu internetových prodejen InShop v rozsahu uvedeném na www.inshop.cz, hostingových služeb typu serverhosting a serverhousing specifikovaných na stránkách www.zonercloud.cz, správy DNS záznamů domény a přenosu dat po síti internet s využitím protokolu HTTP a další služby s tím související.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

Registrace domén

3.1    Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat registraci doménového jména Zákazníka u příslušných registračních autorit. Poplatky a další náklady s registrací spojené nese Zákazník. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit (správců domén) a dále Pravidly pro registraci a správu domén vydanými Poskytovatelem, které jsou na www.czechia.com/clanek/smluvni-podminky a které jsou pro Zákazníka závazné.

3.2    Pro zajištění plnohodnotných webhostingových služeb se Poskytovatel stává technickým správcem DNS záznamu pro doménové jméno. V případě změny DNS záznamu nebo technického kontaktu domény, není nadále Poskytovatel povinen provozovat smluvené služby.

Hostingové služby

3.3    Poskytovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz domény Zákazníka na základě objednávky služeb, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám Zákazníka, zajistí přístup Zákazníka k jeho e-mailovým schránkám, zajistí možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP a zajistí další služby, které odpovídají objednané hostingové službě.

3.3.1    Poskytovatel nabízí vybrané hostingové služby bezúplatně, a to služby: InPage Mini, E-Mail gratis, hosting Czechiaappps.com, freehosting PHP5.cz, freehosting ASP2.cz, MiniWeb, freemail inMail.cz/.sk, freehostingové služby trialhosting.cz/.sk/.eu (Trial Linux, Trial Windows a Trial Wordpress)

3.3.2    Zákazník bere na vědomí, že výše uvedené hostingové služby poskytované zdarma nejsou z povahy věci zálohovány, a že mohou být kdykoliv zrušeny bez náhrady.

3.3.3    Zákazník má zakázáno při použití freehostingových služeb trialhosting.cz/.sk/.eu, PHP5 a ASP2 ukládát na servery osobní data dalších osob. Při zjištění porušení této podmínky bude celá služba zrušena bez náhrady.

3.3.4    Hostingová služba poskytována zdarma pro domény 2. řádu je Poskytovatelem neprodleně a bez náhrady zrušena, pokud předmětná doména změní registrátora nebo DNS servery mimo Poskytovatele.

3.4    Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.

3.5    Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.

3.6    Poskytovatel se zavazuje předem informovat Zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl Zákazník přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách Poskytovatele, www.czechia.com. V případě závažnější nebo déle trvající události bude toto upozornění zasláno na elektronickou adresu uvedenou na zákaznickém účtu v Centru administrace.

3.7    Poskytovatel zajistí dostatečné síťové kapacity pro kvalitní přenos zákaznických dat do sítě internet. Pro jednotlivé www služby se rozumí dostatečným a neomezeným datovým přenosem pětinásobek průměru top 25 virtuálních serverů konkrétní služby. V případě překročení měsíčního přenosu je Zákazníkovi nabídnuta změna služby nebo omezení přenosového pásma.

3.8    Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.

3.9    Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.

3.10    Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou nebo odkaz (link) na stránky s takovým obsahem podléhá speciálním podmínkám a je nutné je před uveřejněním konzultovat s Poskytovatelem. Bez předchozí konzultace a povolení Poskytovatele je zakázáno takový obsah na servery Poskytovatele umísťovat.

3.11    Zákazník, který je uživatelem licence služby inShop, je povinen na svém internetovém obchodě mít viditelně uveden text: Provozováno na Zoner inShop s  odkazem www.inshop.cz. Všechny e-maily rozesíláné aplikací inShop musí mít v patičce e-mailu text: Generováno e-shopem Zoner inShop s odkazem www.inshop.cz.

3.11.1    Veškerá majetková práva k autorským dílům, materiály, ochranné známky a další součásti webových stránek služby inPagea inShop, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Poskytovatele nebo jeho dodavatelů. Zákazník není oprávněn používat tento chráněný obsah, aniž by k tomu měl explicitní svolení Poskytovatele. Zákazník není oprávněn kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani není oprávněn pomáhat/umožňovat třetí osobě využívat tento chráněný obsah. Pokud se zákazník dozví, že třetí osoba tato práva Poskytovatele porušuje, je povinen tuto skutečnost Poskytovateli neprodleně sdělit.

3.12    Poskytovatel je oprávněn zveřejňovat prezentaci Zákazníka používající hostingové služby Poskytovatele jako svou referenci na svých webových stránkách a jiných reklamních materiálech.

3.13    Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit Poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě Poskytovatele nebo umožňující jejich narušování.

3.14    Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám.

3.15    Zákazník není oprávněn rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení provozu služeb nebo k okamžitému zastavení přístupu k zákazníkovu poštovnímu účtu. Zákazník dále není oprávněn využívat poskytovaných služeb pro zasílání hromadné korespondence a hromadných obchodních e-mailů na obvyklou míru bez svolení Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn omezit technickými prostředky množství a velikost odesílaných e-mailů a kdykoliv smazat bez upozornění ještě neodeslané, opakující se e-maily z jedné adresy, které budou zatěžovat servery nebo omezovat služby pro ostatní uživatele.

3.16    Zákazník se zavazuje, že do diskového prostoru vyhrazeného k jedné provozované doméně nebude umisťovat soubory patřící k jiné, komerčně využívané prezentaci, resp. jiné doméně, na které se pak bude explicitně odkazovat v rámci aliasingu či snahy o provozování více domén na jednom diskovém prostoru pomocí skriptového přesměrováni, tedy tzv. “redirectem“.

3.17    Zákazník není oprávněn využívat poskytované služby způsobem, který by mohl způsobit přetížení sítě Internet nebo datové sítě Poskytovatele mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek sítě. Zákazníkovi provozujícímu službu, která oproti původně objednané službě využívá velký objem systémových zdrojů (např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.) a kapacity sítě, bude dána možnost přejít na adekvátní variantu služby či za poplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

3.18    Zákazník je povinen zajistit obsah svých stránek a kód aplikací tak, aby je nebylo možné zneužívat. Převážně se jedná o zajištění ochrany proti automatům zneužívajících formulářů, plnících databáze a proti phishingu a dalším zneužívajícím praktikám. Používá-li aplikace třetích stran, je povinen provádět jejich upgrade a v případě nalezení exploitu co nejdříve zajistit zabránění zneužití.

3.19    Jakékoli porušení článků 3.8 až 3.18 nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb Zákazníkem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy a v takovém případě je Poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb zákazníkovi, a to i bez předchozího oznámení. Poskytovatel obnoví poskytování služeb zákazníkovi na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platného ceníku Poskytovatele.

3.20    Poskytovatel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, při porušení bodů 3.17 a 3.18 přesunout aplikaci/prezentaci zákazníka do vyhrazeného prostoru bez nutnosti přerušení služeb. Zákazníkovi je nová služba vyúčtována podle platného ceníku služeb Poskytovatele.

3.21    Poskytovatel může pro zabezpečení služeb využívat ke kontrole software třetích stran, například antivirová řešení, které mohou automaticky opravovat či mazat části zákaznických prezentací. V případě zjištění nebezpečného obsahu může Poskytovatel provádět manuálně úpravy v zákaznickém prostoru.

3.22    V případě porušení povinností stanovených v článcích 3.9 a 3.10, tedy zejména za umístění závadného obsahu na server, se Zákazník zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Za jakékoli jiné porušení článku 3.14 smluvních podmínek je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

3.23    Poskytovatel má právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení.

3.24    Poskytovatel je povinen respektovat právní předpisy na ochranu osobních údajů a řídí se Zásadami pro zpracování osobních údajů.

3.25    Zákazník je povinen udržovat v klientském Centru administrace na adrese https://admin.czechia.com přesné a aktuální údaje o své osobě i společnosti. Obzvlášť důležité je mít správně uveden fakturační kontakt, tj. e-mail, na který je odesílána fakturace. Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů je nutné neprodleně aktualizovat. Zákazník je rovněž povinen změny oznámit příslušné registrační autoritě.

3.26    Zákazník je oprávněn požádat o smazání svého klientského účtu v Centru administrace v případě ukončení využívání služeb Poskytovatele a za předpokladu neexistence finančních závazů vůči Poskytovateli.

3.27    Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit tyto smluvní podmínky nebo ceník služeb. Taková změna bude oznámena Zákazníkovi na elektronickou adresu uvedenou na administrativním účtu Zákazníka, a to nejpozději do 30 dnů předem, než má zamýšlená změna nabýt účinnosti. Pokud Zákazník nedoručí do 30 dnů od tohoto oznámení Poskytovateli písemnou výpověď smlouvy o poskytování služeb, považuje se toto za souhlas s novým zněním smluvních podmínek nebo ceníku služeb Poskytovatele. Toto oznámení se netýká zavedení nových variant a služeb Poskytovatele.

Serverhostingové a serverhousingové služby

3.28    Služby serverhostingu a serverhousingu nabízené zejména na webu ZONERCloud.cz se řídí všemi výše uvedenými podmínkami pro hostingové služby s rozšířením o níže uvedené podmínky:

3.28.1    V případě zjištění technického nebo aplikačního problému na serveru (např. napadení aplikace nebo systému), který by jakýmkoliv způsobem mohl ohrozit funkčnost a stabilitu datového centra, je Zákazník povinen neprodleně po zjištění nebo upozornění od Poskytovatele zahájit odstranění problému. V případě, že problém není neprodleně odstraněn a ohrožuje funkčnost datového centra, může Poskytovatel podniknout kroky k okamžitému zastavení serveru bez upozornění.

3.28.2    Pokud je Zákazníkovi poskytnuta ze strany Poskytovatele libovolná SW licence, nesmí Zákazník bez předchozího souhlasu Poskytovatele tento software dále šířit. Ukončením smluvního vztahu zaniká Zákazníkovi právo využívat dále toto software.

3.28.3    V rámci serverhousingové služby (např.: služby Cloud Server bez administrace) Zákazník obdrží administrátorské přístupy na server a je za správné licencování nainstalovaného software plně zodpovědný Zákazník.

3.28.4    V rámci produktů společnosti Microsoft není možné u služby Cloud Server bez administrace instalovat software z běžné desktopové licence a lze použít pouze software v rámci multilicenčních licencí. V rámci práv License Mobility, kde je aktivní program Software Assurance se dají přenášet licence na pronajatý virtuální server. Práva Licence Mobility lze uplatnit pouze na vybrané produkty. Pro ověření licencí programu Software Assurance je nutné vyplnění formuláře.

3.28.5    Zákazník je povinen u služby Cloud Server bez administrace správně licencovat veškerý použitý aplikační software společnosti Microsoft (např. Exchange, SharePoint nebo SQL Server) včetně CAL (Client Access License) a RDP (Remote Desktop Protocol) licencí.

3.28.6    Dle potřeby je Zákazník povinen Poskytovateli předat potvrzení pro ověření správného licencování používaného software v rámci služby Cloud Server bez administrace. Rovněž je povinen zajistit možnost ověření reálného počtu zaměstnanců / Zákazníků přistupujících k dané službě.

3.28.7    Poskytovatel služeb serverhostingu a serverhousingu se zavazuje na základě garance dostupnosti SLA vrátit Zákazníkovi stanovené procento z měsíčního poplatku za nefunkčnost služby.

3.28.8    Poskytovatel se u serverhostingových a serverhousingových služeb zavazuje na základě garance vrácení platby 7/365 vrátit Zákazníkovi do 7 dní celou uhrazenou částku a to bez udání jakéhokoliv důvodu nebo do 365 dní za určitých podmínek vrátit částečně uhrazenou platbu.

Poskytování balíčkových služeb

3.29    Poskytovatel nabízí Zákazníkovi v rámci hostingových služeb InPage a InShop možnost objednat si vytvoření či úpravu prezentací Zákazníka, tato služba je prezentována na webu Provozovatele jako Balíček.

3.29.1    Rozsah a cenu prací, které Poskytovatel provede pro Zákazníka, si oba vzájemně odsouhlasí provedením objednávky služby Zákazníkem a potvrzení Provozovatelem.

4. Poplatky za služby a platební podmínky

4.1    Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby podle aktuálního platného ceníku Poskytovatele nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě.

4.1.1     Pokud bude Zákazník vyžadovat serverhostingové nebo serverhousingové služby nad rámec smlouvy, Poskytovatel před zahájením poskytnutí těchto služeb předloží Zákazníkovi hrubou kalkulaci ceny těchto služeb ke schválení. Vyúčtované služby je Zákazník povinen uhradit minimálně do výše hrubé kalkulace +20%. V případě vyšších nákladů na poskytnuté služby je Poskytovatel povinen mít souhlas Zákazníka.

4.2    Poskytovatel zašle Zákazníkovi na základě jeho objednávky výzvu k platbě na elektronickou adresu uvedenou v Centru administrace (fakturační kontakt) vždy na začátku příslušného fakturačního období, jehož se výzva k platbě týká.

4.3     Výzva k platbě zaslaná prostřednictvím elektronické pošty obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Zákazník uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat výzvu k platbě poštou, která je zpoplatněna podle ceníku.

4.4    Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může Zákazník uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě. V opačném případě uznává Zákazník zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli.

4.4.1    Podat žádost o vrácení platby za Balíček objednaný dle článku 3.29 a 3.29.1 je možné do 10 dnů od uhrazení výzvy k úhradě. Po uplynutí této doby nemusí Poskytovatel vyhovět požadavku na vyplacení částky zpět, obzvláště v době, kdy nakupující nereagoval více jak 20 dní na emailovou komunikaci Poskytovatele ze strany péče o zákazníky. V případě schválení žádosti o vrácení peněz za objednané služby jsou odečteny náklady na již provedené práce a služby s tím spojené.

4.5    Za den splnění peněžního závazku je považován den vyhodnocení platby technickými systémy Poskytovatele nebo následující pracovní den připsání platby ve prospěch účtu Poskytovatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle Poskytovatele za předpokladu, že byly dodrženy údaje: částka a identifikace platby (variabilní symbol) a v případě bankovního převodu i účet uvedený na výzvě k úhradě. Zákazník výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku, kterou bude mít k dispozici ve svém zákaznickém účtu. Zákazník obdrží do 15 dnů od přijetí platby řádný elektronický daňový doklad na fakturační e-mail v Centru administrace.

4.6    Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické formě, podepsaných zaručeným elektronickým podpisem vydaným některou z akreditovaných certifikačních autorit.

4.7    V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má Poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku Poskytovatele.

4.8    Neuhrazením pravidelných poplatků smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nezaniká a není uzavírán ani účet Zákazníka. Poskytovatel má právo využít všech zákonných prostředků k vymožení takto vzniklého nároku.

4.9    Případné upomínky k úhradě zasílá Poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Smluvní strany tento způsob zaslání upomínky považují za průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jako by byl proveden v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat upomínku poštou.

4.10    Poskytovatel je oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazených poplatků za každý den prodlení s úhradou vyúčtovaných poplatků za poskytnuté služby.

4.11    Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele v důsledku porušení povinností Zákazníka dle těchto smluvních podmínek nezbavuje Zákazníka povinnosti platit pravidelné platby v souladu s aktuálním ceníkem Poskytovatele.

4.12    Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi, který řádně objednal a také zaplatil cenu nové služby na základě výzvy k platbě, aby nejpozději do třiceti dnů od objednání od smlouvy o poskytování služby písemně odstoupil bez udání důvodu (písemná forma je splněna také zasláním e-mailu Poskytovateli). V takovém případě Poskytovatel zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu podle vystavené výzvy a to do dvaceti dnů od doručení oznámení o odstoupení Poskytovateli. Pokud Poskytovatel se zřízením a provozem služby měl zřejmé náklady, je provedeno vyúčtování a ponížení vrácené částky. Na služby nabízené v akcích se právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu dle tohoto článku nevztahuje.

5. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

5.1    Poskytovatel není odpovědný za případné zamítnutí registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za uvolnění doménového jména k registraci třetí osobě při včasném neuhrazení udržovacích poplatků Zákazníkem nebo při nedodržení pravidel a podmínek uvedených v bodě 3.1.

5.2    Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a za včasné oznámení jakýchkoliv změn těchto údajů Poskytovateli a příslušným registračním autoritám. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi Zákazníkem a Poskytovatelem prostřednictvím elektronické adresy Zákazníka, kterou má uvedenou v klientském Centru administrace. Zákazník plně nese následky toho, že adresa, na kterou mu budou Poskytovatelem zasílány důležité informace, již není aktuální.

5.3    Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb, zejména za jakékoli jednání Zákazníka, které by bylo porušením článků 3.8 až 3.18 těchto smluvních podmínek nebo v rozporu se zákony České republiky, s normami příslušných orgánů Evropské unie, Evropských společenství, Evropského hospodářského společenství, pokud se na základě přistoupení České republiky k Evropské unii přímo aplikují též na teritorium České republiky. Zákazník plně odpovídá za to, že obsah veškerých informací, údajů a dat, umístěných na virtuálním serveru Zákazníka, není v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku.

5.4    Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení Zákazníka, resp. k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupná. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat na svých serverech. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takového přístupu třetích osob ke koncovému zařízení Zákazníka a neveřejným údajům ani za užívání výše uvedených aplikací Zákazníkem.

5.5    Zákazník je srozuměn, že používání, kontrola, údržba a opravy datové sítě a jiných zařízení Poskytovatele může vést k výpadku objednaných služeb a případně ke ztrátě dat Zákazníka i přes to, že jsou Zákazníkova data pravidelně zálohována. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat.

5.6    Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.).

5.7    Zákazník se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou Poskytovateli porušením kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

6. Reklamace a odstraňování poruch a závad

6.1    Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

6.2    Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují Zákazníkovi využívat objednané služby, do 72 hodin od doručení jejich oznámení Poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

6.3    Náklady na odstranění závad nese Poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního platného ceníku Poskytovatele.

6.4    V případě, že se Zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to dopisem na adresu ZONER a.s., Nové sady 18, Brno 60200, faxem 543 257 245 nebo e-mailem na admin(zav)zoner.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tento podnět bude reagováno nejpozději do 5 pracovních dní. V případě, že není prvotní stížnost Zákazníka řešena, je Zákazník oprávněn se obrátit na vedoucího zákaznické podpory na kontaktu 543 257 018, případně tel. 603 196 637.

6.5    Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost pravidelných měsíčních poplatků.

6.6    Reklamaci Poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

6.7    Poskytovatel se zavazuje vrátit Zákazníkovi 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém mu neposkytne služby déle než 4 hodiny sjednaným způsobem. V případě, že během kalendářního měsíce bylo 7 a více dní, ve kterých nebyla déle než 4 hodiny poskytnuta služba sjednaným způsobem, má Zákazník nárok na plné vrácení celého měsíčního poplatku. Poplatky se vrací pouze na základě písemné reklamace služeb Zákazníkem, jež je doručena Poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací formou jejich odečtení z nejbližší platby Zákazníka nebo navýšením období pro využívání služeb. Byla-li součástí poplatku i registrace nebo prodloužení platnosti doménového jména, pak část poplatku za registraci nebo prodloužení doménového jména se nevrací.

7. Trvání, změny a zánik smlouvy

7.1    Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

7.2    Smlouva může být měněna na základě žádosti Zákazníka v souladu s aktuální nabídkou služeb Poskytovatele nebo postupem uvedeným v těchto smluvních podmínkách.

7.3    Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

7.4    Zákazník i Poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď může být Zákazníkem podána nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a musí být Poskytovateli doručena písemně dopisem nebo e-mailem.

7.4.1    Služba poskytovaná dle bodu 3.3.1 bezúplatně nebo pro testovací účely může být zrušena okamžitě, jak je uvedeno i v bodě 3.3.2.

7.5    Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

7.6    Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek Zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné zasláním oznámení o odstoupení Poskytovatelem na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Centru administrace.

7.7    Po dobu plynutí výpovědní lhůty je Poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi pravidelné poplatky za služby popř. jiné poplatky dle této smlouvy a aktuálně platného ceníku služeb Poskytovatele a Zákazník je povinen takové poplatky řádně platit.

7.8    Vznikne-li v případě výpovědi smlouvy přeplatek na pravidelných poplatcích vyšší než 500 Kč, je Poskytovatel povinen na písemnou výzvu Zákazníka tento přeplatek vrátit do 60 dnů od doručení výzvy s výjimkou případu odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele, kdy se přeplatek nevrací. Poplatky za odeslání přeplatku bankovním převodem hradí v plném rozsahu Zákazník.

7.9    Smlouva automaticky zaniká, pokud Zákazník zruší svůj registrovaný zákaznický účet u Poskytovatele.

7.10    Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za poskytnuté služby.

8. Závěrečná ujednání

8.1    Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky služeb Zákazníkem zejména prostřednictvím sítě Internet, případně osobně nebo telefonicky.

8.2    Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám Poskytovatele.

8.3    Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou určeny příslušné české soudy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4    Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto smluvních podmínek, a to zejména s ohledem na legislativní změny nebo z důvodu vývoje či provozních požadavků služeb Poskytovatele. O změnách smluvních podmínek je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat nejméně 30 dnů před účinností změn. Spolu s informací o změně bude Zákazníkovi poskytnuta možnost souhlasit s novým zněním smluvních podmínek nebo změny odmítnout a smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců.

8.5    Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 17. 6. 2020